A note on privacy
این نظرسنجی ناشناس است و هويت شما مخفی می ماند.
پیشینه پاسخ نظر سنجی شما شامل هیچ گونه اطلاعات هویتی در مورد شما نیست، مگر اینکه مستقیما یک سوال از نظر سنجی را به صراحت برای آن اختصاص دهید. اگر شما از شناسه شناسایی برای دسترسی به این نظرسنجی استفاده کرده اید، لطفا مطمئن باشید که این نشانه همراه با پاسخ های شما ذخیره نمی شود. این مهم در یک پایگاه داده مجزا مدیریت شده و تنها برای نمایش تکمیل شدن و یا نشدن نظرسنجی توسط شما بروزرسانی خواهد شد.هیچ راهی برای تطبیق نشانه های شناسایی با پاسخ های نظر سنجی وجود ندارد.

خواهشمند است هر کدام از گزارههای زیر را مطالعه کنید و بگویید که چقدر هر کدام از آنها برای شما صدق میکند.
.... وبسایت رفیوجیوم
چه اطلاعات یا استراتژیهایی به نظر شما مفید بود؟

شما چند سال دارید؟

جنسیت شما چیست؟
آیا موضوع دیگری نیز هست که بخواهید با ما در میان بگذارید؟

یا با ما از طریق آدرس زیر در ارتباط باشید: info@refugeeum.eu